Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πειραιά διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος των συστεγαζομένων σχολείων 1ου Γυμνασίου Καλλίπολης ? ΓΕΛ Καλλίπολης,(οδός Μ. Χατζηκυριακού 27 Πειραιάς,Τ.Κ 18539, τηλ .210 4523198 & 210 4521441, αντίστοιχα  ) για εννέα  ( 09 ) χρόνια .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προσφορών από τους ενδιαφερομένους είναι από 18.05.2017 μέχρι και 20.06.2017 και ώρα 12.00,και θα κατατίθενται στο  γραφείο του Δ/ντή του 1ου  Γυμνασίου Καλλίπολης,(Μ. Χατζηκυριακού 27, Πειραιάς ),κατά τις εργασιμες ημέρες και ώρες , πλην της 20ης Ιουνίου  2017, που θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Σ.Ε στο Δημαρχείο Πειραιά,Δραγάτση 12 ,Πλατεία Κοραή,  4ος όροφος ,γραφείο 5.     

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Πειραιά,Δραγάτση 12,Πλατεία Κοραή, στον 4ο όροφο και στο γραφείο 5, στις 20 Ιουνίου   2017, ημέρα   Τρίτη   και ώρα 12.30.

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ιδιώτης.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατατεθειμένα σε πρωτότυπο,  είναι :

α) αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ,

β) ονομαστική και ενυπόγραφη προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε αδιαφανή φάκελο. Το ελάχιστο όριο ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ

γ)πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη  σχολική επιτροπή (αν υπάρχει),

δ) πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα, του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,( αν υπάρχει ) ,

ε) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ( αν υπάρχει )

στ) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, πιστοποιητικό είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων ( ΕΣΥΔ ) ( αν υπάρχει )

ζ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

η) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου,

θ) πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος,

ι) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου και ότι δεν είναι υπάλληλος δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή συνταξιούχος (χορηγείται),

κ) ποσόν τριακοσίων (300) ευρώ, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό,

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου Γυμνασίου Καλλίπολης (Μ. Χατζηκυριακού 27, Πειραιάς,Τ.Κ 18539), στο τηλέφωνο 210 4523198,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στη γραμματεία της Σ.Ε τηλ. 2132022119.

Προκήρυξη 1ου Γυμνασίου και ΓΕΛ Καλλίπολης

Διαβίβαση περίληψης προκήρυξης από τη Σχολική Επιτροπή

 

Διενέργεια διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Καλλίπολης και του ΓΕΛ Καλλίπολης